Kinderteam Maastricht

passende paramedische begeleiding
Over onsContact

Kinderteam

De groei en ontwikkeling lijkt bij de meeste kinderen vaak vanzelf te gaan. Ze eten, drinken, spelen, bewegen en praten en leren er bijna elke dag weer iets bij.

Maar soms loopt de ontwikkeling anders dan gedacht en komen er vragen naar boven bij ouders, verzorgers, leerkrachten of bij de kinderen zelf. Vragen waarom het zo anders verloopt, wat de oorzaak zouden kunnen zijn en wat er dan aan te doen is.

Kinderteam Maastricht probeert vanuit verschillende invalshoeken een antwoord te geven op allerlei ontwikkelingsvragen die voor kunnen komen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Vooral voor kinderen met een meer uitgebreide of complexe hulpvraag biedt Kinderteam Maastricht zorg (begeleiding) aan op één locatie.

Als Kinderteam hebben we een filmpje gemaakt om duidelijk te maken wat we doen en hoe we samenwerken:

Visie

Kinderteam Maastricht is een samenwerkingsverband tussen verschillende praktijken uit de regio. Kinderfysiotherapie Bronzwaer, Kinderergotherapie Zuid en MediaLuna Logopedisten zijn gaan samenwerken om de beste zorg en begeleiding te bieden aan het kind en zijn of haar ouders.

De kinderfysiotherapeuten,-ergotherapeuten en-logopedisten zijn allemaal geschoold in SI; de Sensorische Informatieverwerking. We nemen de manier van prikkelverwerking van het kind mee in alle stappen van ons methodisch handelen zoals onderzoek, diagnose en behandeling. We krijgen daardoor meer inzicht in onderliggende oorzaken en kunnen daardoor het gedrag van het kind beter begrijpen en begeleiden.

Door het bundelen van kennis en ervaring van de verschillende disciplines kan er meer bereikt worden in kortere tijd. Door onderzoek bij de verschillende betrokken teamleden kunnen we inzicht krijgen in de problematiek die ten grondslag ligt aan de ontwikkelingsvraag. Na onderzoek worden in overleg op elkaar aansluitende doelen gesteld. De hulpvraag van het kind en zijn ouders staat hierbij centraal. De behandeldoelen en adviezen worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Ook praktisch biedt samenwerking een groot voordeel voor ouders en kinderen. De behandelingen vinden plaats op 1 locatie, waarbij ook door de verschillende therapeuten samen of aansluitend behandeld kan worden. Ook vindt er regelmatig een gezamenlijk overleg plaats, in plaats van aparte bijeenkomsten bij de verschillende therapeuten. Wij onderhouden met toestemming van ouders en kind ook nauw contact met school of opvang.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Alle therapeuten hebben geruime werkervaring en kunnen laagdrempelig ingezet worden met of zonder verwijzing van een arts.

Aanmelding voor het kinderteam kan via info@kinderteam-maastricht.nl. Na aanmelding nemen wij telefonisch contact met u op voor het inplannen van een intake. In dit gesprek komt de hulpvraag en de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling aan bod. Dat kan ook door 1 discipline zijn, maar bij meer uitgebreide of complexe problematiek zijn meerdere disciplines nodig. Na onderzoek wordt in een gesprek een behandelvoorstel gedaan; soms is eerst een vervolgonderzoek nodig of een door- of terugverwijzing naar een arts of specialist. 

Kinderfysiotherapie Bronzwaer

Kinderergotherapie Zuid

MediaLuna Logopedisten

Kinderfysiotherapie Bronzwaer

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen in de bewegingsvaardigheden. Kinderen die bij voorbeeld moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Want kinderen die lichamelijk onhandig zijn, worden bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met kind, ouders en eventueel leerkrachten, met als doel beter te functioneren. Zo kan het kind bijvoorbeeld op school weer meespelen, of heeft het meer kans op succes bij sporten. (bron: KNGF)

Veel voorkomende zaken waarmee een kind bij een kinderfysiotherapeut terecht komt zijn:

 • zuigelingen en voorkeurshouding/afgeplat hoofdje
 • vertraging in de motorische ontwikkeling
 • veelvuldig vallen/struikelen of looppatroon problemen, bijv afwijkende stand van de voetjes
 • kinderen met sportblessures of andere problemen tijdens het sporten
 • schrijfproblemen en/of aandacht en alertheidsproblemen op school
 • kinderen met scoliose problematiek
 • houterige motoriek, problemen met de gymles

Diagnostiek
De kinderfysiotherapeut probeert een volledig beeld te krijgen van het motorisch niveau van uw kind. Middels het verzamelen van informatie bij u als ouders maar ook bij bijvoorbeeld leerkrachten en met behulp van verschillende testen en observaties wordt de (senso) motoriek in kaart gebracht. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Behandeling en evaluatie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Tussendoor en na afloop van de behandelingen worden de doelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Verwijzing en vergoeding
Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket. Wanneer meer dan 9 behandelingen nodig zijn, kan de behandeling verlengd worden met nog eens 9 behandelingen vanuit de basisverzekering. Daarna gaat een eventuele aanvullende verzekering in. Chronische aandoeningen bij kinderen worden vanaf de eerste behandeling in de basisverzekering vergoed. Kinderen zijn eveneens vrijgesteld van het eigen risico. Verwijzing door een arts is niet noodzakelijk om te starten met kinderfysiotherapie, wel voor aanvullende behandelingen en  chronische behandelingen. Dit wordt tijdig met u besproken.

Kinderergotherapie Zuid

Kinderergotherapie Zuid is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van kinderen die problemen ervaren in het dagelijks handelen.

Doelstelling van de behandeling is dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Naast het behandelen wordt er ook advies gegeven omtrent de begeleiding van het kind, bijvoorbeeld aan ouders en leerkracht.

De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden binnen de behandeling zo praktisch mogelijk aangepakt.

U kunt zich bij ons melden met vragen op het gebied van:

 • verbeteren van fijn-motorische vaardigheden zoals knippen of schrijven
 • verbeteren van de zelfredzaamheid zoals aankleden, brood smeren, strikken
 • verbeteren van de planning van activiteiten
 • verbeteren van bewegingsmogelijkheden zoals coördinatie en evenwicht.
 • prikkelverwerking en alertheid (en adviezen hieromtrent)

 

Diagnostiek

Tijdens het ergotherapeutisch onderzoek worden alle mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart gebracht. Deze gegevens worden samen met de aanvullende informatie vanuit de vragenlijsten in het onderzoeksverslag beschreven.

Hierna wordt gezamenlijk met het kind en de ouders het behandelplan opgesteld en de behandeldoelen bepaald.

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden vindt de behandeling plaats in de praktijk, op school of thuis.

Vaak is het zinvol de leerkracht op de hoogte te stellen van de bevindingen en adviezen te geven. Ook om het geleerde te kunnen toepassen op school is er overleg nodig.

De ergotherapeut maakt tijdens de behandeling gebruik van bepaalde verschillende middelen / en methodes:

 • Vaardigheden trainen
 • Cognitieve strategieën aanleren (CO-OP)
 • SI therapie ( het opdoen en verwerken van prikkels die via de zintuigen binnenkomen)
 • Aanpassen van de omgeving d.m.v. adviezen en/ of hulpmiddelen
 • Ouders en/ of leerkracht van het kind inzicht geven in de sterktes en de zwaktes van het functioneren van het kind

 

Evaluatie

Er wordt gekeken in hoeverre de gestelde behandeldoelen behaald zijn.

Verwijzing en vergoeding

Voor ergotherapiebehandeling is er een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

De arts moet daarbij aangeven of er een huisbezoek moet plaatsvinden.

Bij enkele ziektekostenverzekeraars is het ook mogelijk om u direct bij ons aan te melden via de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)

Raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar om precies te weten hoeveel uren ergotherapie U krijgt vergoed en of DTE mogelijk is

MediaLuna Logopedisten

Bij ons kunt u terecht voor problemen op het gebied van communicatie; taal, spraak, stem en gehoor bij kinderen van 0 tot 18 jaar.
Wij zijn daarnaast specialisten in de behandeling van eet- en drinkproblemen (preverbale logopedie).

Problemen waarmee kinderen bij de preverbaal logopedist komen:

• Moeite met fles- borstvoeding, zoals, huilen en onrust, wegstrekken, te weinig intake
• Moete met lepelvoeding, niet afhappen, niet slikken, kokhalzen, eten uit de mond laten lopen
• Moeite met het eten van stukjes in de voeding, waardoor kokhalzen en braken optreedt
• Niet kunnen kauwen
• Selectief eten: “dat lust ik niet” waardoor wel genoeg calorieën maar niet alle voedingsstoffen worden gegeten.
• Voedsel weigeren: dit begint soms al met het weigeren van de fles, waardoor te er te weinig wordt gegeten en groei en gewichtstoename achterblijven.
• Moeite met het opstarten van orale voeding bij kinderen met sondevoeding

Problemen waarmee kinderen bij de logopedist komen:

• Niet tot praten komen.
• Kind lijkt meer te begrijpen dan hij zegt
• Slecht verstaanbaar praten
• Uitspraakproblemen bij bijvoorbeeld schisis, of slechthorendheid
• Afwijkingen in de gebitsstand en de daarmee samenhangende afwijkende manier van slikken
• Ondersteunde gebaren leren als spreken om de een of andere reden niet snel genoeg op gang komt
• Ondersteunde communicatie, advies en begeleiding

Diagnostiek

Na beluisteren van de hulpvraag van de ouders en/of het kind doet de logopedist breed onderzoek naar de ontwikkeling en legt verbanden tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dan wordt een werkdiagnose gesteld en samen met betrokkenen een handelplan opgesteld, waarna indien nodig behandeling wordt opgestart.
Het doel van de behandeling zal altijd passen bij de eerder geformuleerde hulpvraag.

Behandeling

De behandeling bestaat uit directe behandeling van het kind, waarbij allerlei beproefde behandelmethoden gebruikt worden. Daarnaast is er  begeleiding en advisering van de omgeving om ervoor te zorgen dat het geleerde ook daadwerkelijk wordt toegepast.

In beide gevallen streeft de logopedist ernaar om het kind zo goed mogelijk te laten functioneren in zijn dagelijkse omgeving.
De logopedist werkt samen met ouders, kind en omgeving zoals kinderopvang of school.

Verwijzing en vergoeding

Logopedie en preverbale logopedie vallen onder de basisverzekering.
Er is wel een verwijsbrief nodig van een huisarts, jeugdarts, tandarts of medisch specialist

Therapeuten

Carla van Berkel

Carla van Berkel

Ergotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • School AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
 • CO-OP (Cognitive Occupation to Occupational Performance)
 • Sensorische informatieverwerking
 • P4C therapeut (partnering for change)
 • Geregistreerd Kinderergotherapeut
 • WRITIC (writing readiness inventory tool in context)
 • Griefelen
 • Beter bij de les
Linda Schellings-Frantzen

Linda Schellings-Frantzen

Ergotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • AMPS en School AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)
 • CO-OP (Cognitive Occupation to Occupational Performance)
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Meskertherapie
 • Geregistreerd Kinderergotherapeut
 • WRITIC (writing readiness inventory tool in context)
 • Griefelen
Manon van Weersch

Manon van Weersch

Ergotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • WRITIC (writing readiness inventory tool in context)
 • Sensorische informatieverwerking
 • Griefelen
Lian Essers

Lian Essers

Logopedist

Mijn specialisaties zijn:

 • Preverbale logopedie, geregistreerd preverbaal logopedist : o.a flesweigeren, kauwproblemen, complexe eet- en drinkproblematiek bij (extreem)prematuriteit of syndromen
 • Eetproblemen bij peuters en kleuters
 • Behandelen van fonologische problematiek volgens Hodson en Paden en PROMPT (‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’)
 • Beginnende Communicatie
 • Behandeling bij (secundaire) Taalontwikkelingsstoornissen
 • Sensorische Informatieverwerking
Lilian Braun

Lilian Braun

Logopedist

Mijn specialisaties zijn:

 • Preverbale logopedie: o.a. flesweigeren, kauwproblemen, complexe eet- en drinkproblematiek bij (extreem)prematuriteit of syndromen
 • Eetproblemen bij peuters en kleuters
 • Behandeling bij (Secundaire) Taalontwikkelingsstoornissen
 • Behandeling volgens Hodson en Paden bij fonologische problemen
 • Sensorische Informatieverwerking
Mea Verhoef

Mea Verhoef

Logopedist

Mijn specialisaties zijn:

 • Prelogopedie: o.a. flesweigeren, kauwproblemen, complexe eet- en drinkproblematiek bij (extreem)prematuriteit of syndromen
 • Prelogopedist
 • (complexe) communicatie hulpvragen
 • Vroegbehandeling van in ontwikkeling bedreigde kinderen
 • Docent communicatie en eet- en drinkproblemen Post HBO
 • Sensorische informatieverwerking
Nadine Pesch

Nadine Pesch

Fysiotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • Geregistreerd kinderfysiotherapeut
 • Sensorische informatieverwerking
 • Plagiocefalometrie I/II/III
 • Bayley-III-NL Motoriekschalen training
 • Asymmetrieen en bijzondere voortbewegingsvormen bij zuigelingen
 • Sportblessures bij kinderen
 • Medical Taping bij kinderen
 • Autismespectrumstoornissen
Kim Snijders

Kim Snijders

Fysiotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • Inspanning en training bij kinderen
 • Orthopedische aandoeningen bij kinderen
 • Medical taping
 • Asymmetrische zuigeling, pre- en dysmaturen
 • Plagiocefalometrie I/II/III
 • Mindfulness en Yoga bij kinderen
 • Sensorische informatieverwerking
 • Geregistreerd Schroth therapeut
 • Geregistreerd kinderfysiotherapeut
Mirthe Went

Mirthe Went

Fysiotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • Geregistreerd kinderfysiotherapeut
 • Schroth therapeut
 Dahnee Defesch

Dahnee Defesch

Fysiotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • Kinderfysiotherapeut i.o.
 • Medical Taping
Vera Jaminon

Vera Jaminon

Fysiotherapeut

Mijn specialisaties zijn:

 • Geregistreerd kinderfysiotherapeut
 • Medical Taping
 • Kracht- en conditietraining bij kinderen

Contact

Onze contactgegevens:

Oranjeplein 97
6224 KV  Maastricht

043 204 1008

info@kinderteam-maastricht.nl

Uw bericht

15 + 7 =